اپلیکیشنی که دنیای ناشنوایان را تغییر داد

اپلیکیشنی که دنیای ناشنوایان را تغییر داد
هلن کلر نویسنده ناشنوا و نابینای آمریکایی اظهار کرده بود که اگر توان ا...